تهیه نسخه چاپی
فهرست شركتهاي تعاوني آهن آلات بر اساس ميزان خريد از ذوب آهن اصفهان از تاريخ 30-11-1395 تا تاريخ 28-11-1396
نشاني خريدار همراه خريدار شماره تلفن خريدار نام خريدار رديف
  تهران خيابان 15خردادغربى سراى رازىشماره 112   09121724634   55623453   شركت تعاونى آهن آلات تهران 1
  تهران خيابان پانزده خردادشرقى جنب حسينيه اطاق سازان-پلاك2-طبقه4   09123808492   02133561041   شركت تعاوني آهن آلات واحد مركز 2
  فارس-جهرم-بلوار رهبري-جنب جايگاه سي ان جي-جاده جامغان   09177175286   07915555285   شركت تعاوني فولاد آذين پارس جهرم 3