نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
98/05/23
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 414348 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :40% 2200   سلف 98/06/21 بانك كشاورزي محموله هاي 22 تني مازاد عرضه8800 تن
16 :40% 37930
18:20%  
2 414357 ميلگرد آجدار 12متري آج400 12 :20% 2200 37361 سلف 98/07/11 بانك كشاورزي محموله هاي 22 تني مازاد عرضه2200 تن
14 :19%
16 :20%
18 :19%
20 :12%
25:10%
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 4400