نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 419180 ميلگرد آجدار 12متري آج400 14 :10%     سلف 98/09/20 ايساتيس پويا محموله هاي 22 تني مازاد 2200
16 :10%    
18 :10%    
20 :10% 2200 36237
22 :20%    
25 :20%    
28 :10%    
32 :10%    
2 419186 تيرآهن نيمه سنگين و سنگين 12متري فولاد 37 20 :20%     سلف 98/09/20 كالاي خاورميانه محموله هاي 22 تني مازاد 2200
22 :30% 2200 36237
24 :30%    
27 :20%    
3 419238 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :30%     سلف 98/09/20 بانك كشاورزي محموله هاي 22 تني مازاد 4400
16 :30% 2200 36237
18 :40%    
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 6600