نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس انرژی براي روز سه شنبه
97/02/04
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 قطران پايه ذغالسنگي برابر جدول زير     سلف 97/03/31 كالاي خاورميانه يك محمو له
3600 16650
   
شرايط كلي خريد: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 3600        
  شرايط فني CV TI خاكستر آب نفتالين    
  در بيشتر مواقع 21-28% 3-8% 0.20% max 5% max 7% min    
  ميانگين 26.84 8.97 0.09 2.80 6.78    
  بيشينه 37.50 24.00 0.14 8.40 9.40    
  كمينه 22.02 1.82 0.05 1.00 3.22