نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز شنبه
98/11/05
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 429132 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :30%     سلف 99/02/02 گنجينه سپهر محموله هاي 22 تني مازاد عرضه4400
16 :40% 2200 44337
18 :30%    
2 429135 ميلگرد آجدار 12متري آج400 16 :30%     سلف 99/02/02 توازن بازار محموله هاي 22 تني مازاد عرضه 2200
20 :25%    
25 :25% 1100 44337
28 :20%    
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري مي باشد.
منظور از اعتباري ، واريز وجه نقد يا از محل مطالبات نزد اين شركت مي باشد.
دريافت هزينه هاي انبارداري متناسب با سياستهاي كنترلي ذوب آهن اصفهان محاسبه مي گردد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 3300