نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روزسه شنبه
97/03/29
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 تيرآهن متوسط و نيمه سنگين و سنگين 12متري فولاد 37 14 :2000T 5000 28100 سلف 97/05/31 بيمه ايران يك محموله
16 :1000T
18 :1500T
طول كوتاه 14 :300T
16 :100T
18:100T
2 تيرآهن متوسط 12متري فولاد 37 14 :300T 1000 29000 سلف 97/05/31 بهگزين يك محموله
16 :400T
18 :300T
3 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:500T 5000 28300 سلف 97/05/31 ارديبهشت ايرانيان يك محموله
14:500T
16:500T
18:1000T
20 :500T
22 :1000 T
25 :500T
طول كوتاه آج 400 12: 100T
14: 100T
16: 100T
18: 100T
20: 100T
4 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:72T 1000 28500 سلف 97/05/31 بانك رفاه كارگران يك محموله
14:94T
16:120T
18:120T
20 :120 T
22 :119 T
25 :115 T
28 :120 T
32 :120 T
5 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 12:1000T 10000 28300 سلف 97/05/31 بانك صنعت و معدن يك محموله
14:1600T
16:1400T
20 :3000T
25 :3000T
6 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 12متري آج 400 16:315T 1600 28500 سلف 97/05/31 پارس ايده بنيان يك محموله
18:70T
20:170T
22 :190T
25 :855T
شرايط كلي خريد: روش تسويه بصورت نقدي يا اعتباري امكان پذير است.
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
    همه مقدار عرضه شده (تن) 23600