نمایش آرشیو عرضه از : از تاریخ : تا تاریخ :


عرضه فرآورده هاي شركت سهامي ذوب آهن اصفهان در بورس كالاي ايران براي روز چهارشنبه
98/01/21
احتمال بروز رساني اين اطلاعيه تا ساعت 12 روز پيش از عرضه وجود دارد
رديف كد عرضه نام فرآورده ويژگي عرضه شده بها پيشنهادي قرارداد كارگزار توضيح
(تن) پايه (ريال) عرضه كننده
1 404961 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12متري فولاد 37 14 :24% 3300 36033 سلف 98/02/31 توازن بازار مازاد عرضه13200 تن
16 :22%
18 :30%
آج 400 12 :4%
16 :10%
18 :4%
22 :6%
2 404968 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12متري فولاد 37 14 :24% 3300 36033 سلف 98/02/31 كالاي خاورميانه مازاد عرضه13200 تن
16 :22%
18 :30%
آج 400 12 :4%
16 :10%
20 :4%
22 :6%
3 404973 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12متري فولاد 37 14 :24% 440 36033 سلف 98/02/31 پارسيان محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3080 تن
16 :22%
18 :30%
آج 400 12 :4%
16 :10%
20 :4%
22 :6%
4 404984 تير آهن متوسط و ميلگرد آجدار 12متري فولاد 37 14 :24% 440 36033 سلف 98/02/31 مفيد محموله هاي 110 تني و مازاد عرضه3080 تن
16 :22%
18 :30%
آج 400 12 :4%
16 :10%
18 :4%
22 :6%
مهلت حمل حواله هاي تحويل صادره، هزينه ديركرد حمل، شماره حسابهاي فعال ذوب آهن اصفهان و ساير اطلاعات از طريق آدرس sales.esfahansteel.com قابل دستيابي ميباشند.
واريز مبلغ 10% ارزش معامله حداكثر تا ساعت 10 صبح روز انجام معامله و تسويه مابقي برابر با قوانين بورس (72 ساعت كاري) قابل اقدام مي باشد.
نوع تسويه نقدي و اعتباري ميباشد.
منظور از اعتباري واريز نقدي به يكي از حسابهاي فعال شركت ميباشد.
      همه مقدار عرضه شده (تن) 7480