تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10 70 8500 97/05/31 97/05/16 1
5000 5000 22715 97/07/30 97/05/14 2

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :