تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
10000 10000 26758 سلف 96/12/29 96/11/25 سبد تير آهن 1
5000 5000 26430 سلف 96/12/29 96/11/24 سبد تير آهن 2
35000 35000 24200 سلف 96/12/29 96/11/24 سبد مخلوط 3
5000 5000 22500 سلف 96/12/29 96/11/24 سبد ميلگرد 4

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :