تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
1000 1000 28500 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 1
1000 1000 29000 سلف 97/05/31 97/03/29 تيرآهن متوسط 2
5000 5000 28888 سلف 97/05/31 97/03/29 تيرآهن متوسط و سنگين 3
5000 5000 29008 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 4
10000 10000 29558 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 5
1600 1600 28500 سلف 97/05/31 97/03/29 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 6
1000 1000 29628 سلف 97/04/31 97/03/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 7
10 120 7920 97/04/02 97/03/23 8
10000 10000 29513 سلف 97/04/31 97/03/23 ميلگرد آجدار توليدي با روش آلياژسازي 9
10 220 30800 97/04/10 97/03/23 بنزن ذغالسنگي 10
5000 5000 29808 سلف 97/04/31 97/03/23 تيرآهن متوسط 11
1000 1000 30119 سلف 97/04/31 97/03/23 تيرآهن متوسط 12
5000 5000 29899 سلف 97/04/31 97/03/23 تيرآهن متوسط و سنگين 13

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :