تناژ هر محموله (تن) مقدار (تن) قیمت نوع عرضه تاریخ سلف تاریخ معامله شرح سبد ردیف
3600 3600 16650 97/03/31 97/02/04 1
20 400 17201 97/02/10 97/02/02 2
18065 18065 26500 فوری 97/02/11 97/02/02 تيرآهن متوسط و سنگين وبال پهن 3

آرشیو معاملات بورس
فرآورده :
تا تاریخ : از تاریخ :